Turizm Danışmanlığı başta oteller, termal tesisler ve sağlık turizmi işletmeleri olmak üzere turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve belge hizmetleridir. Turizm tesislerinin gerek yatırım döneminde gerekse işletme döneminde ihtiyaç duyabileceği birçok izin ve belge gereklidir. Ayrıca, tesisin taşıması gereken çok önemli özellikler bulunur. Bunların bir ya da birkaçının eksik kalması halinde söz konusu faaliyetin yürütülememesi mümkün olabileceği gibi devlet desteklerinden ve teşviklerden de yararlanılamayacaktır. Bu nedenle, oteller ve turizm tesislerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi, belge ve turizm danışmanlığı hizmeti detaylarıyla açıklanmıştır.

 

İçindekilerTurizm Yatırım Teşvikleri

Oteller ve diğer birçok turizm tesisi için yatırım döneminde devlet yardımlarından yararlanmak için Yatırım Teşvik Belgesi alınması mümkündür. Güncel teşvik mevzuatına göre “Turizm Yatırım Belgesi” veya “Turizm İşletme Belgesi” sahibi olan 3 yıldız ve üzeri oteller ile özel tesisler, yayla veya dağ evleri, butik oteller ve termal oteller desteklerden yararlanmaktadır. Bu kapsamdaki tesisler uygun bulunan yatırım projeleri için çok önemli birçok devlet desteği ve teşvikten yararlanabilmektedir. Ayrıca, büyük bir yatırım alanına ihtiyaç duyan otel projeleri için bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında sağlanan yatırım yeri tahsisi desteğinden yararlanılması da mümkündür. Yatırım yeri tahsisi desteği, Hazine arazileri üzerinde yatırımcı lehine irtifak hakkı kurulması şeklinde uygulanan, oldukça uygun şartlarda yatırım yeri kiralama imkanı tanıyan bir devlet yardımıdır. Turizm danışmanlığı hizmetleri kapsamında gerek devlet destekleri gerekse bu desteklerden yararlanılabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü projelendirme ve belgelendirme hizmetleri bu kapsamda sunulmaktadır.Turizm Yatırım Belgesi

Otel veya turizm amaçlı bir yatırım planlayan kişiler devletin sunduğu yatırım yardımlarından da faydalanabilmek için öncelikle turizm yatırım belgesi almak durumundadır. Turizm yatırım belgesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden alınır. Tesis tanıtım raporu, şirket evrakları ve tesisin niteliğine bağlı olarak talep edilebilecek diğer belgelerle birlikte eksiksiz bir başvuru yapılması gerekir. Başvurular altmış gün içerisinde sonuçlandırılarak başvuru sahibine bilgi verilir. Turizm yatırım belgesi düzenlendikten sonra Yatırım Teşvik Belgesi almak için başvuru yapılabilmektedir. Yatırım tamamlandığında ise turizm yatırım belgesinin işletme döneminde turizm işletme belgesine dönüştürülmesi gerekir.Turizm İşletme Belgesi

Turizm işletme belgesi ise daha önce de belirtildiği üzere turizm tesislerinin yatırım dönemi tamamlandığında, işletme aşamasına geçerken alınması gereken belgedir. Turizm işletme belgesi aynı zamanda teşvikli yapılan bir yatırımda, Yatırım Teşvik Belgesinin taahhüdünün kapatılabilmesi için gereken bir belgedir. Bu belgenin bulunmadığı tesislerin yatırım tamamlama vizesi işlemi yapılamamaktadır. Turizm işletme belgesi alınabilmesi için yatırımı tamamlanan tesisin mevzuat gereği taşıması gereken asgari özellikleri taşıdığını tevsik eder fiziki şartların sağlanmış olması gerekir. Aksi halde belgenin alınması mümkün olmayacaktır. Turizm danışmanlığı kapsamında sunulması gereken hizmetlerin son aşamasında ise bu belgenin temini bulunmaktadır. Bu belgenin temini ile birlikte artık tesis işletme ve gelir elde etme dönemine geçiş sağlar.Termal Tesis Turizm İşletme Belgesi

Termal tesislerin yatırım, izin ve işletme belgeleri diğerlerinden farklıdır. Ayrıca, termal tesisler için yatırım teşvik sistemi içerisinde ilave destek sağlanmıştır. Termal otel yatırımlarına öncelikli yatırım teşvik belgesi düzenlenmektedir. Bu önemli desteklerden yararlanabilmek için tesisin taşıması gereken özelliklerin ve alınması gereken belgelerin de tam olması gerekir.

 

Termal tesislerin tedavi edici bölümlerine ilişkin usul ve esaslar T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir. Ancak, tesislerin belgelendirme faaliyetleri T.C. Turizm Bakanlığında yürütülür. Belgelendirilebileceği termal tesisleri genel olarak 2 başlık altında sınıflandırılmaktadır;  1. Termal Konaklama Tesisleri
  2. Termal Kür TesisleriSağlık Turizmi Yetki Belgesi

Sağlık turizmi günümüzde çok önemli bir hal almıştır. Dünyanın birçok yerinden ülkemize her yıl binlerce turist, sağlık hizmetleri almak amacıyla gelmektedir. Bu nedenle, ülkemiz sağlık turizmi hizmetlerinin düzenlenmesi ve kalite standartlarının sağlanması amacıyla bu faaliyet sağlık turizmi yetki belgesi sahibi işletmelerce yürütülmektedir. Sağlık turizmi yetki belgesini ancak tesisin niteliğine göre belirlenen asgari şartları sağlayan tesisler alabilmektedir. İlgili mevzuat kapsamında tesisin niteliğine göre belirlenen sağlık kuruluşları, usulüne uygun bir başvuru yapmak kaydıyla sağlık turizmi yetki belgesi alabilmektedir. Ayrıca, bu tesislerin faaliyetleri hizmet ihracatı sayılmakta ve bu kapsamda birçok önemli hizmet sektörü desteklerinden de yararlanabilmektedir.Sağlık Turizmi Destekleri

Sağlık turizmi hizmetlerine sağlanan destekler hizmet ihracatı sayılan bu faaliyetler için uygulanan birçok önemli nakdi destek ve teşviktir. Sağlık turizmi faaliyetleriyle iştigal eden firmaların alacakları belgeler, tescil ve koruma masrafları, acente komisyonları, sigorta ihtiyaçları, hastaların yol ve ulaşım giderleri, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile personelin istihdam ve eğitim masraflarının büyük bölümü desteklenmektedir. Hizmet sektörlerindeki döviz kazandırıcı faaliyetlere sağlanan devlet desteklerinden yararlanılabilmesi için başvuruların yıl boyunca sürekli olarak yapılması ve takip edilmesi gerekmektedir. Bu destekler, bir defalık başvuru neticesinde alınamamakta, sürekli takip ve destek yönetimi gerektirmektedir. Bu nedenle, turizm danışmanlığı hizmetlerinin çok önemli bir bölümünü desteklerin yönetimi oluşturmaktadır.Yeşil Yıldız Belgesi

Yeşil yıldız belgesi ya da başka bir deyişle çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesi turizm tesislerinin su ve enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerjiye geçiş ve çevre uyumunun sağlanması amacıyla verilir. Bu uygulamanın temel amacı çevrenin korunması, turizm sektöründe çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı yatırım planlama, yapılaşma ve işletme anlayışının desteklenmesidir. Günümüzde dünyanın birçok ülkesinde yaşayan turistler, tatil planlamaları sırasında özellikle yeşil yıldız belgesine sahip olan ve çevre bilinci yüksek tesisleri tercih etmektedir. Bu yöndeki yasal düzenlemelerin de her geçen gün sıkılaştığını düşündüğümüzde belgenin ve çevre yönüyle yapılan yatırım planlamalarının önemli daha iyi anlaşılmaktadır.Sürdürülebilir enerji kaynaklarının en başında gelen güneş enerjisi yatırımlarına günümüzde ilave destek sağlanmaktadır. 

Turizm Tesislerde Çevresel Etki Değerlendirme

Otel ve turizm yatırımlarının Çevresel Etki Değerlendirme yönünden önemli işlemleri bulunur. Gerek turizm yatırım belgesi, gerek yatırım teşvik belgesi, gerekse yatırım yeri tahsisi ile ilgili işlemlerin devam edebilmesi için çevresel etki değerlendirme ve çevre danışmanlığı hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Turizm faaliyetlerinin gerek yatırım gerekse işletme döneminde etkin bir biçimde devam edebilmesi için mutlaka Çevresel Etki Değerlendirme ya da kısaca ÇED belgesine ihtiyaç duyulur. ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Kapsam Dışı belgesi, kararı veya yazısı alınmalıdır. Ayrıca, yatırım ve işletme dönemi boyunca çevresel yönden uyum ve süreç takibi gereklidir. Tüm bu işlemler bir bütün olarak çevre danışmanlığı hizmetlerinin bir parçasıdır. Turizm tesislerinin ölçek ve etkileşim yönünden ne derece büyük olduğu dikkate alındığında çevresel uyumun da ne kadar gerekli ve önemli olduğu anlaşılmaktadır.