Yatırım Teşvik Belgesi, günümüzde yatırımcıların devlet desteklerine ulaşmak için sahip olunması gereken kritik bir belgedir. Bu belge yatırımcılara bir dizi avantaj sağlar. Aynı zamanda bazı yükümlülükler ve yaptırımlar da getirir. Yatırım Teşvik Belgesi kavramı ve ilişkili konular son derece kapsamlıdır. Bir yatırımcı sahip olduğu belgenin ne olduğunu, nasıl kullanılacağını, avantajlarını ve sorumluluklarını iyi bilmelidir. Bu sayfamızda yatırımcılara ışık tutması için tüm yönleriyle Yatırım Teşvik Belgesi konusu ele alınmıştır.İçindekiler 

 1. Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?
 2. Yatırım Teşviklerinin Amacı Nedir?
 3. Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?
 4. Yatırım Teşvik Belgesi Alma KriterleriYatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi ülkemizde yapılan yatırımlara uygulanan devlet yardımlarından faydalanmak için gerekli olan resmi belgedir. Yatırımcılar planladıkları yatırım projelerinin karakteristik özelliklerine göre birçok destekten yararlanır. Bu destekler makine teçhizat alımına uygulanan istisnalar, vergisel muafiyetler, istihdam destekleri, finansman yardımları ve yatırım yeri tahsisi gibi çok çeşitli mekanizmalardan oluşur.Yatırım Teşviklerinin Amacı Nedir?

Yatırım Teşviklerinin amacı ülkemizde tasarrufların yatırıma dönüşmesi, yerli sanayinin gelişmesi, bölgesel kalkınmanın teşvik edilmesi, yeni istihdam imkanları oluşturulması ile kritik ürünlerde fiyat istikrarı ve arz güvenliği sağlanmasıdır. Devlet tüm yatırımları yapamayacağı için birçok konuda özel sektörü destekleyerek yatırım ve istihdam oluşmasını teşvik eder. Yatırım teşvikleri özel sektör ile devletin işbirliği içerisinde kalkınma planları dahilinde hareket etmesini sağlamaktır. Yatırım Teşvik Belgesinin amacı özel sektör yatırımcılarının ülkemiz kalkınmasına daha fazla katkı sağlamak için yatırım ekosistemine katılımını teşvik etmektir.Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

“Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?” sorusu konuyla ilgili şüphesiz en sık sorulan sorudur. Yatırım Teşvik Belgesi, E-TUYS sistemi üzerinden yapılacak elektronik başvuru ile alınır. Başvuru ve belge alım süreci maddeler halinde açıklanmıştır. 1. Yetkilendirme: E-TUYS doğrudan kullanılabilecek bir sistem değildir. Öncelikle E-TUYS Yetkilendirmeadı verilen işlemin yapılması gerekir. Bu yetki sayesinde yatırımcı başvuru ekranları aktifleşecek ve yatırım projesi tanımlanarak başvuru yapılabilecektir.
 2. Firma Bilgileri Tanımlama: Yetki alınan firmanın E-TUYS sistemine tanımlanması gerekir. Şirket evraklarıyla birlikte firmanın tüm tanımlayıcı bilgileri sisteme kaydedilir.
 3. Projelendirme: Yatırım projesi elektronik ortamda tüm detaylarıyla hazırlanır. Künye bilgileri, makine ve teçhizat listeleri, ürün bilgisi, üretim planı, yatırımın finansmanı gibi tüm detaylar doldurulur. Başvuru projesi tamamlanır.
 4. Başvuru ve Takip: Yatırım projesi ile ilgili tüm belgeler proje dosyasına eklenerek e-imza ile başvuru yapılır. Bakanlık değerlendirmesi neticesinde uygun bulunan projeler için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenir.

Yatırım Bölgenizde Uygulanan Destekler:

 1. KDV İstisnası: Var
  2. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Var
  3. Vergi İndirimi: %50
  4. SGK Primi İşveren Hissesi Desteği: 10 Yıl
  5. SGK Primi Desteği: 10 Yıl
  6. Gelir Vergisi Stopajı: 10 Yıl
  7. Faiz ya da Kar Payı Desteği: 7 Puan
  8. Yatırım Yeri Tahsisi: Var
  * Yatırımınız OSB/EB sınırları içerisinde olduğu için alt bölge desteğinden yararlanıyorsunuz. Vergi indirimi ve SGK primi desteği için ilave teşvik alacaksınız.Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

Yatırım Teşvik Belgesini yerli veya yabancı sermaye farkı olmaksızın tüm özel sektör veya kamu gerçek ya da tüzel kişileri alabilir. Bu belge usulüne uygun bir başvuru ile mevzuat hükümlerine uygun tüm yatırımlar için alınabilir. Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir maddeler halinde sıralayalım.

 

Yerli Gerçek Kişiler

Yabancı Gerçek Kişiler

Sermaye Şirketleri

Şahıs İşletmeleri

Adi Ortaklıklar

Dernekler ve Vakıflar

Kooperatifler

Birlikler

Meslek Odaları

Belediyeler

Kamu Kurumları

Kamu Kurumu Niteliğindeki KuruluşlarYatırım Teşvik Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi sahibi olmak ülkemiz yatırımcılarına bir dizi avantaj ve önemli fırsatlar sunar. Bunlar; vergi indirimleri, istihdam destekleri, finansman kolaylıkları, maliyet avantajları, ithalat kolaylıkları ve yatırım yeri avantajları içerir. Bunların her biri dikkate alındığında yatırım döneminde, işletme döneminde ve daha sonra birçok avantaj sağlar. Yatırımcılar bu belge sayesinde toplam yatırım maliyetini ve finansman yükünü düşürür, fiyat ve rekabet avantajı, teknolojik üstünlük elde eder. Belirtilen bu avantajlar, yatırım döneminden başlayarak etkileri işletmenin ömrü boyunca süren avantajlardır. Bu avantajlar teşvik sistemi kapsamında uygulanan destek unsurları yoluyla elde edilir. Bu destekler aşağıda detaylarıyla açıklanmıştır.

Yatırım Teşvik Belgesi Destek Unsurları Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygulanan destek unsurları yatırım yerinin tahsis edilmesinden, makine-teçhizatın temine, bina-inşaat harcamalarından, istihdam desteklerine kadar çok sayıda farklı amaçla oluşturulmuş destek vardır. Güncel teşvik sistemi kapsamında uygulanan destek unsurları aşağıdaki gibidir. • 1- KDV İstisnası:Yerli üreticilerden temin edilecek makine ve teçhizat için Katma Değer Vergisi ödenmeyecektir.
 • 2- Gümrük Vergisi Muafiyeti:İthal edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmeyecektir. Bu muafiyetin uygulanmadığı makinelere ilişkin listeyi incelemek için buraya tıklayın.
 • 3- Vergi İndirimi:Toplam yatırım tutarının belirli bir bölümünü kurumlar vergisi veya gelir vergisinden düşme imkanı veren destektir. Yatırımın bulunduğu bölgeye göre değişen oranlarda uygulanır. Vergi indirimi üst sınırını “Yatırıma Katkı Oranı” adı verilen oran belirler.
 • 4- SGK Primi İşveren Hissesi Desteği:Tüm bölgelerde 2 yıl ile 12 yıl arasında değişen oranlarda uygulanır.
 • 5- SGK Primi Desteği:Yalnızca 6. bölgede ve sadece 10 yıl süreyle uygulanır.
 • 6- Gelir Vergisi Stopajı Desteği:Yalnızca 6 bölgede ve sadece 10 yıl süreyle uygulanır.
 • 7- Faiz Desteği: ve 2. bölgelerde uygulanmaz. Diğer bölgelerde yerli ve yabancı krediler için değişen oranlarda uygulanır.
 • 8- Yatırım Yeri Tahsisi:Hazine arazileri üzerinde yatırımcı lehine yer tahsisi yapılmak suretiyle uygulanır. 49 yıllığına uygun şartlarda geniş yatırım arazilerinin kiralanmasına imkan sağlanır.
 • 9- KDV İadesi:Stratejik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak bina inşaat harcamalarındaki Katma Değer Vergisinin mahsuplaşma yoluyla geri alınmasına imkan tanınır.
 • 10- Bina İnşaat Harcamalarında KDV İstisnası:İmalat sanayi ve turizm yatırımları için 2022 ve 2023 yıllarında istisnai olarak uygulanır. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yeni inşa edilecek binalara ilişkin harcamalar KDV’den muaf tutulacaktır.
 • 11- Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Sağlanan Diğer Destekler:Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında ilgili belediyeler tarafından tahsil edilecek harçlardan, emlak vergisinden, damga vergisi ve harçlardan istisnalar sağlanır.Yatırım Teşvik Belgesi Türleri Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgeleri ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda zaman içerisinde çeşitlenmiş ve her belge türünün kapsamı farklılaşmıştır. Yatırımın büyüklüğü, yeri, istihdam profili, teknoloji seviyesi ve ülkemiz ihtiyaçları gibi kriterler doğrultusunda yatırımlar ayrışmıştır. Bazı yatırımlar için daha fazla teşvik verilirken bazı yatırımlar için görece az miktarda teşvik uygulanmaktadır. Günümüz teşvik sisteminde yer alan Yatırım Teşvik Belgesi türleri genel, bölgesel, orta-yüksek teknoloji, öncelikli, stratejik ve proje bazlı olarak belirlenmiştir. Bunların yer biri aşağıda başlıklar halinde detaylandırılmıştır. 1. Genel Yatırım Teşvik Belgesi

Genel Yatırım Teşvik Belgesi, temel destek oranlarının uygulandığı giriş seviyesindeki belge türüdür. Teşvik edilmeyen yatırım konuları dışındaki tüm konularda yapılacak yatırımlar bölgesel kriterleri sağlamadığı takdirde bu sistemden yararlanır. Genel Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygulanan destekler KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetidir. Bunlardan yararlanmak için asgari sabit yatırım tutarını aşmak gerekir. Genel yatırım teşviklerinden yararlanmak için 1. ve 2. bölgelerde asgari 3 milyon TL, 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde asgari 1,5 milyon TL yatırım yapılması yeterlidir. 1. Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi

Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi, ülkemiz bölgeleri arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmek, tüm bölgelere yatırımları eşit bir biçimde yaymak ve gelişmemiş bölgelerde istihdam sağlamak için verilir. Bölgesel teşvik sisteminde gelişmiş illerde daha düşük oranda uygulanan destekler, gelişmemiş bölgelerde çok daha yüksek oranda uygulanır. Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, faiz ve kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi, SGK primi işveren hissesi desteği, SGK primi (işçi hissesi) desteği, gelir vergisi stopajı desteği uygulanır. Bölgesel teşvik sisteminde uygulanan destek oranları aşağıdaki görselde özetlenmiştir.

 1. Orta Yüksek Teknoloji Yatırım Teşvik Belgesi

Orta Yüksek Teknoloji Yatırım Teşvik Belgesi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından tanımlanan orta yüksek teknoloji ürünlerin üretimine verilen istisnai destekler içeren belgedir. Bu konularda yapılacak yatırımlar İstanbul ili hariç olmak üzere ilk 4 bölgede doğrudan 4. bölgenin desteklerinden yararlanır. Bu nedenle, halk arasında 4. Bölge Yatırım Teşvikleri olarak da bilinir. Bu yatırımlar 5. ve 6. bölgelerde olması halinde kendi bölgesinin desteklerinden yararlanır. Orta yüksek teknoloji yatırım konuları şunlardır; 1. – 24 Kodu: Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasallar ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)
 2. – 29 Kodu: B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı
 3. – 31 Kodu: B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı
 4. – 34 Kodu: Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
 5. – 352 Kodu: Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonların İmalatı
 6. – 359 Kodu: B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatıÖnemli Bilgi: İstanbul ilinde Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) veya Endüstri Bölgesinde (EB) asgari 5 milyon TL, OSB/EB dışı asgari 10 milyon TL tutarındaki orta yüksek teknoloji yatırımlar 1. bölgenin teşviklerinden yararlanır. 1. Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi

Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi, ülkemizin belirlediği öncelikli yatırım konularında yapılacak yatırımları daha fazla teşvik etmek amacıyla düzenlenir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretimi ile bazı önemli hizmet sektörleri önceliklendirilmiştir. İlk 5 bölgede (İstanbul ili dahil) yapılacak öncelikli yatırımlar 5. bölgenin teşviklerinden yararlanır. Bu yatırımlar 6. bölgede yapıldığında ise kendi bölgesinin destekleri uygulanır. Öncelikli yatırım konularını incelemek için buraya tıklayın. 1. Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi

Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi, ülkemizin ithalata bağımlı olduğu ürünlerin yerli üretimini teşvik etmek için verilen belgedir. Bir yatırımın stratejik olarak kabul edilmesi için stratejik yatırım kriterleri adı verilen 4 ana kritere uygun olması gerekir. Bu kriterler; 1. Asgari sabit yatırım tutarının en az 50 milyon Türk Lirası olması,
 2. Yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
 3. Ürünle ilgili katma değerin en az %40 olması*,
 4. Son bir yıl içerisinde gerçekleşen ithalat tutarının en az 50 milyon ABD Doları olması,Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan destek unsurları oldukça kapsamlıdır. Üstelik bu yatırımlar 6. bölgede yapılmaları halinde destek oranları bir miktar da artırılarak uygulanır. Stratejik yatırımlar için sağlanan destek unsurları aşağıdaki görselde sunulmuştur.

 1. Proje Bazlı Yatırım Teşvik Belgesi

Proje Bazlı Yatırım Teşvik Belgesi, ülkemiz teşvik sisteminde düzenlenen en üst seviye belgedir. Proje Bazlı Yatırım Teşvikleri kapsamında sağlanan teşvikler son derece esnek ve proje özelinde çeşitlendirilmiştir. Dahası bu kapsamda verilen desteklerin hiçbir üst sınırı bulunmaz. Çok büyük ölçekli ve yüksek teknoloji sınıfında yer alan yatırımlar ancak davet usulü veya çağrı usulü ile bu teşvik programına kabul edilirler. Bu kapsamdaki yatırımlara aşağıdaki destekler uygulanır; 1. Vergisel Destekler: KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi veya gelir vergisi istisnası ya da indirimi ile KDV iadesi verilir.
 2. İstihdam Destekleri: SGK primi işveren hissesi desteği ve gelir vergisi stopajı desteği ile nitelikli personel desteği uygulanır.
 3. Finansman Destekleri: Enerji desteği, faiz ve kar payı desteği, sermaye katkısı ile hibe desteği verilir.
 4. Yatırım Yeri ve Altyapı: Hazina taşınmazlarından yatırım yeri tahisi yapılarak altyapı desteği uygulnır.
 5. Diğer Kolaylıklar ve Avantajlar: Kamu alım garantisi ile izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tescil kolaylığı sağlanır.Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenen Yatırım Türleri

Birçok farklı yatırım türünde sabit sermaye yatırımı yapılması ve teşvik alınması mümkündür. Güncel yatırım teşvik sisteminde desteklenen yatırım türleri aşağıdakilerdir. 1. Komple Yeni Yatırımlar: Bir işletmenin baştan sona tamamen yeni bir tesis, proje veya işletme kurması anlamına gelir. Bu tür bir yatırım genellikle bir sektördeki boşluğu doldurmayı, yeni bir pazarı hedeflemeyi, yenilikçi bir ürün veya hizmeti sunmayı amaçlar. Komple yeni yatırım, genellikle daha büyük bir risk ve maliyet gerektirir, ancak büyük ölçekli büyüme ve kar potansiyeli sunar.
 2. Tevsi Yatırımlar: Mevcut bir işletme veya tesisin genişletilmesi ya da kapasitesinin artırılmasıdır. İşletmenin büyüme stratejileri doğrultusunda faaliyete geçen işletmeler sık sık tevsi yatırımlara devam eder.
 3. Modernizasyon Yatırımları: Mevcut bir tesisin ya da işletmenin teknolojik, donanımsal veya yapısal olarak güncellenmesi ve iyileştirilmesi yatırımlarıdır. Modernizasyon yatırımları sayesinde üretim süreçlerinde verimlilik artar, toplam kalite yükselir. Bu da işletmenin rekabet gücünü ciddi anlamda etkiler.
 4. Ürün Çeşitlendirme Yatırımları: İşletmenin mevcut ürün gamı içerisindeki çeşitliliği artırmayı amaçlar. Müşterilerden gelen talep ve piyasa dinamikleri doğrultusunda işletmeler ürün yelpazesini genişletmek ve güncellemek zorundadır.
 5. Entegrasyon Yatırımları: Üretimi yapılan ürün ile bağlantılı diğer ürün gruplarının da birleşik bir biçimde üretilir hale gelmesi için yapılan yatırımlardır. Dikey entegrasyon ve yatay entegrasyon olmak üzere iki türü bulunur. Dikey entegrasyon; tedarik zincirindeki önceki veya sonraki aşamalara doğru genişlemedir. Yatay entegrasyon ise aynı sektördeki rakipleri alarak kendi bünyesine katmasıdır.
 6. Tamamlama Yatırımları: Yarım kalmış bir projenin eksiklerini gidermek için yapılan yatırımlardır. Yatırımlar maddi imkansızlıklar veya yasal izinlerdeki sorunlar nedeniyle yarım kalabilir. Sorunlar giderildiğinde ise tamamlama yatırımı ile işletmeye geçiş mümkün olur.
 7. Darboğaz Giderme Yatırımları: İşletme döneminde üretim sürecindeki darboğazlar tespit edilir. Darboğazlar, üretim süreci içerisinde toplam kaliteyi veya kapasitesi sınırlandıran işlemlerdir. Bu kısımlarda yatırım yapılması tüm yatırımın kapasitesinde iyileşme sağlar.Yatırım Teşvik Bölgeleri

Yatırım Teşvik Bölgeleri ülkemiz il ve ilçelerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre sınıflandırıldığı sistemdir. Bu sistemde teşvikler gelişmişlik farkını azaltmak üzerine kurgulanmıştır. Yani, gelişmiş illerde daha az destek, gelişmemiş illerde daha fazla destek verilir. Günümüzde bu sınıflandırma ilçe bazında detaylandırılmıştır. Birçok il için bir alt bölge desteğinden yararlanacak ilçeler belirlenmiştir. Türkiye’nin il ve ilçelerinin teşvik koşullarını detaylı incelemek için İnteraktif Yatırım Teşvik Haritamızı inceleyebilirsiniz. Güncel Yatırım Teşvik Bölgeleri ise şu şekildedir; • Yatırım Teşvik Bölgesi:Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ illerinden oluşur.
 • Yatırım Teşvik Bölgesi:Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç), Denizli, Edirne, Isparta, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Konya, Manisa, Sakarya, Yalova illerinden oluşur.
 • Yatırım Teşvik Bölgesi:Adana, Burdur, Düzce, Gaziantep, Karaman, Kırıkkale, Kütahya, Mersin, Samsun, Trabzon, Rize, Uşak, Zonguldak illerinden oluşur.
 • Yatırım Teşvik Bölgesi:Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Nevşehir, Sivas illerinden oluşur.
 • Yatırım Teşvik Bölgesi:Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat illerinden oluşur.
 • Yatırım Teşvik Bölgesi:Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van ileri ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinden oluşur.Yatırım Teşvik Belgesi Yükümlülükleri

Yatırım Teşvik Belgesinin avantajları kadar yükümlülükleri de bulunur. Desteklerden yararlanmak isteyen tüm yatırımcılar teşvik mevzuatından gelen bu yükümlülüklerin tamamını yerine getirmek zorundadır. Yatımcıları bekleyen yükümlülükler aşağıdaki gibidir. 1. Yatırım Süresi: Yatırımcı belgede kayıtlı süre içerisinde yatırımı tamamlamakla yükümlüdür. Bir defaya mahsus süre uzatımı yapılabilir. Toplam süre içerisinde yatırım tamamlanmak durumundadır.
 2. Asgari Sabit Yatırım Tutarı: Yatırımcılar bulundukları bölge ve yatırım konusuna bağlı olarak belirlenmiş asgari sabit yatırım tutarını sağlamak durumundadır.
 3. İstihdam Taahhüdü: Yatırım yeri tahsisi destek unsuru ihtiva eden belgeler kapsamında taahhüt edilen istihdam 5 yıl süreyle sağlanmalıdır.
 4. Sektörel ve Bölgesel Şartlar: Yatırımcılar, sektör veya bölge ile ilişkili mevzuattan kaynaklanan özel şartları yerine getirmekle yükümlüdür.
 5. Faaliyet Zorunluluğu: Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yatırım yerinde 5 yıl faaliyet zorunluluğu bulunur. Ayrıca, teşvikli makinelerin satışı veya ihracı 5 yıl süreyle yasaktır.Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı, yatırımcıların yatırım teşviklerinden en iyi şekilde faydalanmalarına yardımcı olan bir hizmettir. Bu hizmet, uzman danışmanlar tarafından sağlanır ve yatırımcıların başvuru sürecini yönetmek, gerekli evrakları hazırlamak, başvuruda gereken kriterleri karşılamak ve teşviklerden maksimum düzeyde yararlanmak için stratejiler geliştirmek gibi konuları kapsar. Bu hizmetlerin kapsamı yatırımcının ihtiyacına göre değişir. Çok büyük bir yatırım kapsamında sık güncelleme ve revizyon ihtiyacı olacağı için çok geniş kapsama sahip bir danışmanlık sözleşmesi yapılır. Küçük ölçekli işletmeler için ise hızlı ve düşük maliyetli çözümler sunulur. Danışmanlık faaliyetleri yatırımcılara hız, zaman ve maliyet avantajı olarak geri döner. Bu belge, alınması kolay ancak kullanılması o kadar da kolay olmayan bir belgedir.Profesyonel bir Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı sayesinde birçok fayda sağlanır. Bunlar kısaca şu şekilde sıralanabilir: 1. Uzman Bilgi ve Deneyim: Danışmanlar bu alanda uzmanlaşmış ve deneyim sahibi kişilerdir. Yatırımcılar, danışmanlar aracılığıyla güncel bilgilere, mevzuata ve teşvik programlarına ilişkin derinlemesine bilgilere erişir. Bu uzmanlık, yatırımcıların doğru kararlar almasını ve en uygun teşvikleri elde etmesini sağlar.
 2. Başvuru Sürecinin Yönetimi: Başvuru süreci karmaşıktır. Bu süreç birçok aşamayı içerir. Danışmanlık hizmeti, yatırımcıların başvuru sürecini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Danışmanlar, gerekli evrakların hazırlanması, başvuru formlarının doldurulması ve gereken bilgilerin sunulması gibi tüm süreçte rehberlik eder.
 3. Teşviklerden Maksimum Düzeyde Yararlanma: Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanları, yatırımcıların teşviklerden maksimum düzeyde faydalanmasını sağlamak için stratejiler geliştirir. Bu stratejiler, vergi avantajları, gümrük kolaylıkları, altyapı destekleri gibi teşviklerin en etkili şekilde kullanılmasını hedefler. Yatırımcılar, danışmanlık sayesinde teşviklerden tam potansiyelini elde edebilirler.
 4. Riskleri Azaltma ve Hataları Önleme: Yatırımcıların karşılaşabilecekleri riskleri azaltır ve hataları önler. Danışmanlar yatırımcılara potansiyel zorluklar konusunda önceden bilgi verir ve riskleri en aza indirmek için stratejiler sunar.
 5. Süreklilik ve İzleme: Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı, yatırımcıların belgeyle sağlanan teşvikleri sürekli olarak kullanmalarını ve gereken şartları yerine getirmelerini sağlar. Danışmanlar, belgenin izlenmesi, raporlanması ve denetlenmesi sürecinde yatırımcıları destekler ve gereken düzenlemeleri yapmalarına yardımcı olur. Böylece yatırımcılar, belgeyle sağlanan teşvikleri sürekli olarak kullanabilir ve gereken yükümlülükleri yerine getirerek teşviklerden faydalanmaya devam ederler.

Yatırım Teşvik Sistemi Sunumu